Mời bày tỏ mong muốn tham gia Nhóm Chuyên gia Đánh giá Danh lục Xanh (EAGL) của Việt Nam

Liên minh Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (IUCN) tại Việt Nam trân trọng thông báo lời mời các cá nhân bày tỏ mong muốn tham gia Nhóm Chuyên gia Đánh giá Danh lục Xanh (EAGL) của Việt Nam.

Danh lục Xanh là một chương trình do IUCN khởi xướng từ năm 2012 nhằm mục đích khuyến khích, thực hiện và thúc đẩy các khu bảo vệ hiệu quả, công bằng và thành công ở tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Mục tiêu chung của Chương trình Danh lục xanh các khu bảo vệ và khu bảo tồn (GLPCA) IUCN là tăng số lượng các khu bảo vệ và bảo tồn được quản lý một cách hiệu quả và đạt được các kết quả bảo tồn. …

Đọc tiếp

IUCN