Cân đối quy mô: Đánh giá tác động giới trong vấn đề phát triển thuỷ điện

Chương trình cấp vùng về Quản trị tài nguyên nước Oxfam đã phát triển Sổ tay Đánh giá tác động giới (GIA): Cân đối quy mô: Đánh giá tác động giới trong vấn đề phát triển thuỷ điện.

Sổ tay Đánh giá tác động giới (GIA) được thiết kế cho đối tượng là các nhà đầu tư thủy điện và các công ty tư vấn về đánh giá tác động xã hội và tác động môi trường của đập thủy điện.

Đây là tài liệu cung cấp những công cụ cơ bản để lồng ghép đánh giá tác động thủy điện đến giới (GIA) một cách toàn diện vào vào các chu trình của dự án thủy điện. Đánh giá tác động thủy điện đến giới sẽ giúp các công ty nhận diện và quản lý các rủi ro, tránh sự phân biệt đối xử và kì thị phụ nữ.

Bản tiếng Việt.