Dự án Trường Sơn Xanh do USAID Tài trợ – Thông báo Chương trình Hàng năm (APS)

ECODIT đang triển khai Dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ tại tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế. Dự án Trường Sơn Xanh của USAID hỗ trợ các tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế bảo vệ đa dạng sinh học toàn cầu ở khu vực và giúp đỡ các cộng đồng dân cư địa phương và đồng bào dân tộc thiểu số đa dạng hóa và cải thiện cuộc sống của họ.

ECODIT đang tìm kiếm ý tưởng từ các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận hoặc vì lợi nhuận của Hoa Kỳ, Việt Nam và quốc tế để mở rộng các hoạt động sản xuất bền vững hiện có (ví dụ kinh doanh nông nghiệp và du lịch sinh thái) nhằm tạo ra tác động xã hội và môi trường và nâng cao đời sống của cộng đồng mục tiêu dự án ở các tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế.

Ngày phát hành: Ngày 20 tháng 10 năm 2017

Ngày kết thúc để nộp ý tưởng: Ngày 30 tháng 9 năm 2018

Vui lòng gửi đến: af.grants@ecodit.com.vn

Chi tiết

NGO Centre