ADRA Việt Nam có Giám đốc Quốc gia mới

ADRA Việt Nam vừa thông báo ông Elidon Bardhi không còn làm việc cho ADRA và quyền Giám đốc Quốc gia hiện nay của ADRA là bà Nguyễn Kim Mai. 

Chi tiết

NGO Resource Centre