Giải thưởng 2019 của UNESCO về giáo dục cho phụ nữ và trẻ em gái

Giải thưởng của UNESCO về giáo dục cho phụ nữ và trẻ em gái đã chính thức mở cửa nhận hồ sơ đề cử!

Giải thưởng dành cho các cá nhân, tổ chức đang đóng góp vào việc thúc đẩy giáo dục cho phụ nữ và trẻ em gái.

Trị giá giải thưởng: 50,000 USD

Hạn nộp hồ sơ: 28/05/2019

Chi tiết 

UNESCO