Báo cáo PAPI 2017

Năm 2017, nghiên cứu PAPI đã thu thập ý kiến của 14.097 người dân được chọn ngẫu nhiên và đại diện cho dân số Việt Nam. Đây là một thành công lớn của nghiên cứu, bởi PAPI cung cấp kho dữ liệu và thông tin lớn chưa từng có phục vụ quy trình theo dõi thực thi và điều chỉnh chính sách. Báo cáo PAPI 2017 chính thức được công bố vào ngày 4 tháng 4 năm 2018.

Báo cáo 

PAPI